Rada Parafialna ds. ekonomicznych

    Prawodawca kościelny w kan. 1280 Kodeksu Prawa Kanonicznego ustanowił ogólną zasadę: „Każda osoba prawna powinna mieć własną radę do spraw ekonomicznych lub przynajmniej dwóch doradców, którzy mają wspierać zarządcę w wypełnianiu jego zadań, zgodnie ze statutami”. Godzi się jednak zauważyć, że w przypadku parafii należy zastosować kan. 537, w którym prawodawca jasno precyzuje, że „w każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych”. Jest to zatem przepis obligatoryjny, wobec którego nie można zastosować alternatywy wyrażonej w kan. 1280, odnoszącej się do ustanowienia przynajmniej dwóch doradców w zamian powołania rady ds. ekonomicznych.

   Parafialna rada ds. ekonomicznych nie posiada osobowości prawnej, nie zastępuje proboszcza w reprezentowaniu parafii i nie działa w jego imieniu (kan. 532). Jest ona organem doradczym, której celem jest udzielanie rady proboszczowi w zarządzaniu dobrami parafialnymi.

  Parafialna rada ds. ekonomicznych nie wyręcza proboszcza w podejmowaniu decyzji. Za zarządzanie dobrami parafialnymi odpowiedzialny jest proboszcz jako prawny reprezentant kościelnej osoby prawnej (kan. 532, 1279 § 1). Proboszcz, chociaż w podejmowaniu decyzji nie jest związany opinią parafialnej rady ds. ekonomicznych, to jednak bez uzasadnionego powodu nie powinien odstępować od udzielonej opinii. Wyrażona opinia pomaga proboszczowi sformułować własne zdanie, dostrzec ewentualne zagrożenia i podjąć odpowiedzialną decyzję.

 

Rada Duszpasterska

    Powołanie Rady Duszpasterskiej nie jest nakazane przez prawo. Zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) członkowie Rady Parafialnej powoływani są przez księdza proboszcza. W realizacji swoich zadań Rada kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską konkretnej parafii. Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty, co czyni poprzez:
– udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
– uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
– pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
– prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).

   Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:
1. Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
2. Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego.
3. Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
4. Inspirowaniu działalności charytatywnej.
5. Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe i aktualne potrzeby Kościoła (zwłaszcza lokalnego).
6. Zabezpieczaniu środków materialnych pozwalających na odpowiednie funkcjonowanie parafii.

    W realizacji wyznaczonych celów Rada kieruje się odpowiedzialnością, troską o właściwą formację swoich członków i rzetelną służbą na rzecz rozwoju życia parafialnego.

 

Paweł Kaleta – Parafialna Rada Duszpasterska a Parafialna Rada ds. Ekonomicznych

https://www.kul.pl/files/1374/public/rnp_2015/nr_4/s_133-149_art_kaleta.pdf

 

Początek strony