Spis treści:

1. Podstawy biblijne i nauka Kościoła o bierzmowaniu.

2. Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii.

3. Wiadomości katechizmu dla kandydatów do bierzmowania.

 

1. Podstawy biblijne i nauka Kościoła o bierzmowaniu.

 

"Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Zakłada on bowiem i umacnia dojrzałość jednak jej nie powoduje. Przyjmując go potwierdzamy swą wiarę i przynależność do Kościoła. O tym informuje nas łacińska nazwa bierzmowania confirmatio baptismo. "Confirmatio" oznacza "potwierdzenie, umocnienie, wzmocnienie, ugruntowanie, utrwalenie, pokrzepienie, dodanie odwagi".

 

Podstawy biblijne

 

Opisane w Starym Testamencie powołania prorockie były chwilami, w których Bóg wzywał człowieka do odpowiedzialności za wiarę i czystość sumienia. Prorok był wysyłany do innych ludzi z misją społeczna i religijną. W tym celu otrzymywał specjalne umocnienie Ducha Świętego. Duch przemawia przez proroków i daje im moc do dawania świadectwa, do wcielania wielkich wartości w życie.

Z opisu Zesłania Ducha Świętego, które odnajdujemy w Nowym Testamencie, możemy się dowiedzieć, że Duch Święty umacnia słabych i wylęknionych, pełnych obaw Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Dodaje im odwagi. Otrzymawszy Ducha Piotr zaczyna przemawiać z mocą. Jego słowa zaś mają moc przemieniania ludzkich serc. Ten prosty rybak z Galilei umiejętnie broni swej wiary przed Sanhedrynem. Przestaje się obawiać cierpienia. Potrafi je podjąć w imię Ewangelii, którą głosi. Są to owoce Ducha Świętego, którego otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy, a którego obiecał im Chrystus.

 

Znak sakramentu bierzmowania

 

to nałożenie rąk i namaszczenie krzyżmem (olej poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek używany przy niektórych sakramentach).

 

Poprzez sakrament bierzmowania

 

- otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary.

- ściślej wiążemy się z Chrystusem i Kościołem, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest.

- stajemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za misję Kościoła w świecie i zobowiązani do przekształcania świata.

- otrzymujemy łaskę potrzebną do dawania świadectwa o Chrystusie, obrony wiary i jej szerzenia.Duch Święty pomnaża w nas liczne dary (biblijne znaczenie liczby "7"!) pomagające nam na różne sposoby w dawaniu świadectwa. Jest ich wiele. Najczęściej wymienia się siedem darów zaczerpniętych z księgi Izajasza:

"I spocznie na Nim (= Mesjaszu) Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej…" (Iz 11,2)
 1. dar mądrości, który pozwala nam odróżnić dobro od zła, odkryć bogactwo dobra i potęgę zła;

 2. dar rozumu, który pozwala nam zrozumieć prawdy objawione;

 3. dar rady, uzdalniający nas do podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach;

 4. dar umiejętności, który umożliwia nam podejście z wielkimi wartościami do człowieka;

 5. dar pobożności doskonalący naszą modlitwę;

 6. dar męstwa, który pomaga pokonać lęk w walce ze złem;

 7. dar bojaźni Bożej wspomaga nas, byśmy lękali się zawieść Boga grzesząc;

Warto przeczytać katechezy o Darach Ducha Świętego:

https://opoka.org.pl/biblioteka/K/fafara-dar-madrosci.html

 

Dary Ducha wspomagają nas w dawaniu świadectwa poprzez

 

 1. wyznanie wiary

 2. obrona wiary

 3. dawanie świadectwa życia

 

"Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela" Sakrament bierzmowania udziela szczególnej łaski potrzebnej do dawania świadectwa wierze w Chrystusa Zmartwychwstałego. Świadectwo to ma służyć przekształcaniu świata. Sakrament dojrzałości udoskonala więź nawiązaną między Bogiem i człowiekiem na chrzcie świętym, pomnaża w nas dary Ducha, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem, czyni nas odpowiedzialnymi za jego misję i rozwój.

 

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1315-1321. 1285-1321)

 

1315 "Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14-17).

 

1316 Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

 

1317 Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

 

1318 Na Wschodzie sakramentu bierzmowania udziela się bezpośrednio po chrzcie, a po nim następuje uczestnictwo w Eucharystii. Ta tradycja uwypukla jedność trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W Kościele łacińskim udziela się bierzmowania po osiągnięciu "wieku używania rozumu". Jego udzielanie jest zazwyczaj zarezerwowane dla biskupa, aby wskazać w ten sposób, że bierzmowanie umacnia więź z Kościołem.

 

1319 Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych.

 

1320 Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego (na Wschodzie także innych części ciała) wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami: "Accipe signaculum doni Spiritus Sancti" - "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego" w obrządku rzymskim, a w obrządku bizantyjskim: "Pieczęć daru Ducha Świętego".

 

1321 Jeśli bierzmowanie nie jest celebrowane razem z sakramentem chrztu, jego więź z chrztem zostaje wyrażona między innymi przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Celebracja bierzmowania podczas Eucharystii sprzyja podkreśleniu jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.Opracowane na podstawie:

http://wspomozycielka.waw.pl/sakramenty/bierzmowanie/2. Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii.

 

Sakramentu bierzmowania udziela młodzieży Ks. Biskup, w terminie z nim uzgodnionym. W parafii w Sicienku sakrament bierzmowania udzielany jest zasadniczo co roku razem z parafią w Dąbrówce Nowej. Od niedawna cykl przygotowania trwa 3 lata – od kl. VII szkoły podstawowej, a kończy przyjęciem sakramentu w kl. I szkoły średniej.

Równocześnie z przygotowaniem szkolnym odbywają się comiesięczne spotkania dla kandydatów do bierzmowania w kościele. Udział w katechezie szkolnej oraz w przygotowaniu parafialnym jest koniecznym warunkiem dopuszczenia do tego sakramentu. W kolejnych latach kandydaci powinni zaliczyć u ks. proboszcza poniższy materiał:

 

Bierzmowanie – wymagania w poszczególnych klasach

 

Pogrubioną czcionką zaznaczone są tytuły lub rozdziały zawarte w Biblii Tysiąclecia (oficjalne Pismo Święte używane przez Kościół w Polsce). Nie podano numeru stron, gdyż mogą one się różnić w poszczególnych wydaniach. Skróty nazw ksiąg biblijnych są użyte według przyjętej w Polsce pisowni: https://biblia.deon.pl/menu.php?st_id=4. Biblia Tysiąclecia jest dostępna również w wydaniu internetowym pod następującym adresem: https://biblia.deon.pl/. Większość tekstów PŚ jest również w wersji audio: http://www.biblijni.pl/biblia/.kl. VII

 1.  Mały katechizm – Skład Apostolski, 2 przykazania miłości, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, Główne prawdy wiary, 3 cnoty boskie, 4 cnoty kardynalne, uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała, 7 grzechów głównych, 7 sakramentów świętych, warunki sakramentu pokuty;

 2.  Pismo św. Starego Testamentu -

 

Grzech pierwszych ludzi – wygnanie z Raju

https://eszkola.pl/jezyk-polski/wygnanie-z-raju-194.html

 

Kain i Abel

https://eszkola.pl/jezyk-polski/kain-i-abel-195.html

 

Noe - potop biblijny

https://wypracowania.pl/lektury/potop-biblijny-interpretacja-streszczenie

 

Ofiara Abrahama

https://wypracowania.pl/lektury/proba-ofiara-abrahama-interpretacja-streszczenie-opis-postaci-i-zyciorys

 

Historia Józefa i jego braci - synów Jakuba (strony 7-9)

https://biblia.streszczenia.pl/opracowanie/ksiega-rodzaju/?strona=7

 

Mojżesz i wyjście Izraelitów z Egiptu

https://biblia.streszczenia.pl/opracowanie/ksiega-wyjscia/

 

Dawid i Goliat

https://eszkola.pl/jezyk-polski/dawid-i-goliat-202.html

 

Sąd Salomona

https://eszkola.pl/jezyk-polski/sad-salomona-streszczenie-i-opracowanie-11606.html

 

Sędzia Samson

https://zyciorysy.pl/biografia/samson/

 

Prorok Daniel – Historia o Zuzannie

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=765

 

Prorok Jonasz

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=795kl. VIII

 1.  katechizm dla bierzmowanych – cz. 1. – pytania 1-68

 2.  Pismo św. Nowego Testamentu – Ewangelia według św. Łukasza

  - cuda Pana Jezusa – Uzdrowienie paralityka (Łk 5, 17-26), Setnik z Kafarnaum (Łk 7, 1-10), Młodzieniec z Nain (Łk 7, 11-17), Uzdrowienie opętanego (Łk 8, 26-39), Kobieta cierpiąca na krwotok (Łk 8, 40-48), Córka Jaira (Łk 8, 49-56), Przemienienie Jezusa (Łk 9, 28-36), Uzdrowienie epileptyka (Łk 9, 37-43), Uzdrowienie kobiety w szabat (Łk 13, 10-17), Wdzięczny Samarytanin (Łk 17, 11-19), Niewidomy pod Jerychem (Łk 18, 35-43), Zacheusz (Łk 19, 1-10)kl. I szkoły średniej

 1.  katechizm bierzmowanych – cz. 2. – pytania 69-118

 2.  Pismo św. Nowego Testamentu – Ewangelia według św. Łukasza:

  - przypowieści ewangeliczne - Dobra lub zła budowa (Łk 6, 46-49), Miłosierny Samarytanin (Łk 10, 30-37), Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym (Łk 12, 41-48), Przypowieść o uczcie (Łk 14, 15-24), Zaginiona owca (Łk 15, 1-7), Syn marnotrawny (Łk 15, 11-32), Obrotny rządca (Łk 16, 1-8), Bogacz i ubogi Łazarz (Łk 16, 19-31), Faryzeusz i celnik (Łk 18, 9-14), Przypowieść o minach (Łk 19, 11-28), Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Łk 20, 9-18)3. Wiadomości katechizmu dla kandydatów do bierzmowania.

 

1. Co to jest religia ?

Religia jest to łączność człowieka z Bogiem.

 

O OBJAWIENIU BOŻYM

 

2. W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił?

To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 

3. Co to jest Pismo św.?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

4. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie natchnieni przez Ducha św.

 

5. Co jest myślą przewodnią Pisma św.?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 

6. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze?

Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują życie i naukę Pana Jezusa.

 

7. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia, przeznaczenie do życia w niebie.

 

8. Kto napisał cztery Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

 

9. Co to jest Tradycja?

Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przekazuje i do wierzenia podaje.

 

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 

10. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?

Wyznaniem wiary są:

- znak krzyża

- Wierzę w Boga, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów.

- 6 prawd wiary (Główne prawdy wiary)

 

12. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

1) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,

2) z przekonania wszystkich ludów,

3) z własnego sumienia,

4) z Objawienia Bożego.

 

13. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec)

 

14. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

 

15. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 

16. Po co Pan Bóg stworzył cały świat?

1) dla chwały swojej

2) dla dobra i szczęścia stworzeń

 

17. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 

18. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki, której może wybierać między dobrem a złem.

 

19. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 

20. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

21. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz; Pomazaniec Pański.

 

22. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:

1) powiedział o tym Bóg Ojciec

2) zaświadczyli to Apostołowie

3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus

4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 

23. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Jezus rzeczywiście żył jako człowiek mówią nam:

1) Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),

2) historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz, Józef Flawiusz).

 

24. Gdzie i Kiedy narodził się Jezus Chrystus?

Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Heroda.

 

25. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej

2) Rozmnożenie chleba

3) Uzdrowienie paralityka

4) Wskrzeszenie Łazarza

5) Zmartwychwstanie

 

26. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym Testamencie.

 

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

 

27. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to: zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.

 

28. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 

29. Kto obecnie jest głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

 

30. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 

31. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 

32. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół?

Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha św.

 

33. Kim jest Duch Święty?

Duch św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

34. Kiedy Duch św. zstąpił na Apostołów?

Duch św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10-tego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 

35. Kiedy Duch św. zstępuje na nas?

Duch św. zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 

36. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

a) Matką Boga - Jezusa Chrystusa

b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia)

c) Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem

d) Królową Polski

 

37. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmieć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

 

38. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć - to śmierć w łasce uświęcającej.

 

39. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 

40. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

 

41. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 

42. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

 

O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

44. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 

45. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 

46. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

 

47. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 

48. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

49. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło), grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 

50. Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli to, co się sprzeciwia Panu Bogu.

 

51. Wymień siedem grzechów głównych?

1) pycha

2) chciwość

3) nieczystość

4) zazdrość

5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6) gniew

7) lenistwo

 

52. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy, wtedy gdy namawiamy bliźniego do grzechu, pomagamy bliźniemu w grzeszeniu lub nie reagujemy na grzech bliźniego.

 

53. Co to jest wada?

Wada jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 

54. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 

55. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

 

56. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 

57. W jakim celu winniśmy się modlić?

W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

 

58. Jak trzeba się modlić?

Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

 

66. Wymień obowiązujące święta kościelne:

Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Niepokalane Poczęcie NMP, Wniebowzięcie NMP., ŚŚ. Piotra i Pawła, Wszystkich Świętych.

 

67. W jakim celu Kościół nakazuje post?

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 

68. Jakie znasz rodzaje postów?

a) wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w każdy piątek roku.

b) post ścisły pozwala spożyć jeden posiłek do syta i dwa lekkie, a jednocześnie powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych. Taki post obowiązuje w Wielki Piątek i ewentualnie w Wigilię Bożego Narodzenia.

 

* * * * *

 

69. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).

 

70. Co to jest sakrament?

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski.

 

72. Jak dzielimy sakramenty święte?

Sakramenty święte dzielmy na:

1) sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy

2) sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

 

73. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Chrystusa.

 

74. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego - (pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 

75. Jakie znasz rodzaje chrztu?

Chrzest może być:

a) uroczysty lub z wody

b) chrzest krwi - meczeństwo

c) chrzest pragnienia

 

76. Kto może udzielić chrztu św.?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 

77. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

78. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

Innymi nazwami są:

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,

b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

82. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1) pomnaża łaskę uświęcającą

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego

3) daje 7 darów Ducha Świętego

4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 

83. Wymień 7 darów Ducha Świętego:

1) Dar mądrości

2) Dar rozumu

3) Dar rady

4) Dar męstwa

5) Dar umiejętności

6) Dar pobożności

7) Dar bojaźni Bożej

 

84. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.:

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 

85. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary tzn.:

a) zachować na co dzień wszystkie przykazania

b) spełniać solidnie swoje obowiązki

c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

d) wprowadzać w życie przykazanie miłości Boga i bliźniego.

 

86. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.

b) częstą spowiedź i Komunię św.

c) systematyczną katechizację aż do ostatniej klasy szkoły średniej włącznie, a nawet aż do końca życia

d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich

e) przez życie na co dzień wiarą.

 

87. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.

c) lekceważenie przykazań Bożych.

 

90. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

a) włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”.

 

92. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

93. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje - to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

 

94. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby:

a) za nas się ofiarować we Mszy św.

b) w Komunii św. być naszym pokarmem

c) aby stale przebywać wśród nas.

 

95. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami „To czyńcie na moją pamiątkę” - dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

 

96. Co to jest Msza św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

 

97. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię św.

 

98. Co to jest Komunia święta?

Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

99. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?

Komunię św. możemy często przyjmować, gdy:

a) mamy łaskę uświęcającą

b) czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem)

c) zachowany jest post eucharystyczny - 1 godzinę.

 

100. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.?

a) pomnaża łaskę uświęcającą

b) gładzi grzechy lekkie

c) pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.

 

102. Co należy uczynić po Komunii św.?

Należy powitać Pana Jezusa, podziękować mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.

 

103. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 

104. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane”.

 

105. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, a następnie biskupom i kapłanom.

 

106. Wymień 5 warunków Sakramentu Pokuty:

1) rachunek sumienia

2) żal za grzechy

3) mocne postanowienie poprawy

4) szczera spowiedź

5) zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

107. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 

108. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

 

109. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

 

110. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to szczere wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 

111. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

 

112. Kiedy żal za grzechy jest doskonały?

Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On Gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

 

113. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 

114. Co to jest Namaszczenie Chorych?

Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 

115. Kiedy należy przyjmować sakrament Namaszczenia Chorych?

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie lub przed planowaną operacją (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać do ostatniej chwili swego życia).

 

117. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 

118. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa katolickiego?

Małżeństwo katolickie ma być:

- jedno - to znaczy jeden mężczyzna z jedną kobietą

- nierozerwalne - to znaczy aż do śmierci.

 

Początek strony